^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 89 guests and no members online

Treść porozumienia oraz regulamin stypendium.

Gotowi na zmiany

Projekt skierowany do uczniów liceum ogólnokształcącego, którzy zgodnie ze swoimi potrzebami edukacyjnymi i zainteresowaniami uczestniczą w zajęciach z matematyki, chemii i j. angielskiego. Zajęcia prowadzone są zarówno jako  dydaktyczno-wyrównawcze jak  i  specjalistyczne – pogłębiające wiedzę z danego przedmiotu. Wszyscy uczestnicy projektu objęci są wsparciem pedagogiczno-psychologicznym i zajęciami z orientacji zawodowej.

Poniżej krótka charakterystyka poszczególnych zajęć:

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Wśród wymagań uniwersalnych, najczęściej wymienianych przez pracodawców, króluje oczywiście znajomość języka angielskiego, ale tu ważna wskazówka: na poziomie co najmniej dobrym. Oznacza to, że kandydat nie tylko powinien móc skomunikować się w tym języku, ale również analizować dane czy pisać raporty. Wychodząc naprzeciw „językowym wymaganiom” współczesnego świata, uczniowie klas licealnych Zespołu Szkół biorą udział w zajęciach dodatkowych, pozalekcyjnych z j. angielskiego.  Tematyka zajęć uwzględnia rozwinięcie i rozszerzenie zagadnień gramatycznych oraz słownictwa z zakresu turystyki, hotelarstwa, biznesu i szeroko pojętych usług. Uczniowie mają również wyjątkowa sposobność uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez pracownika naukowego wydziału filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz sprawdzenia swoich umiejętności językowych podczas zajęć konwersacyjnych z native speaker’em. Celem zajęć jest uzyskanie lepszych wyników na egzaminie maturalnym oraz wzrost kompetencji językowych, a co za tym idzie wzrost mobilności, pewności siebie i szans na rynku pracy. Efekt pracy1, efekt pracy2.

ZAJĘCIA Z MATEMATYKI

Celem zajęć pozalekcyjnych z matematyki jest podniesienie kompetencji matematycznych uczniów klas licealnych w zakresie kształtowania umiejętności opisywania w języku matematyki otaczającego świata, stawiania hipotez i ich weryfikowania, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, a także integracji grupy uczniów wykazujących uzdolnienia matematyczne oraz skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach. Na zajęciach uczniowie  rozwijają umiejętności współdziałania w zespole realizując wyznaczony cel. Tematyka zadań obejmuje różne działy matematyki zgodne z podstawą programową dla zakresu podstawowego i  w miarę możliwości nawiązuje do konkretnych sytuacji życiowych. Celem zajęć z matematyki jest także poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów, czego następstwem będzie niewątpliwie lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki i uzyskanie wyższego wyniku oraz udział młodzieży w konkursach i olimpiadach matematycznych. Metody pracy są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia. Stosuje się m.in.: wykład, pokaz, obserwacja i opis, analiza wyników obserwacji, pogadanka, metoda heurystyczna oraz nauczanie problemowe. Nasza praca.

ZAJĘCIA Z CHEMII

Zajęcia wyrównawcze z chemii w ramach projektu „Gotowi na zmiany” powstały z myślą o uczniach, którzy mają problemy z opanowaniem wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej dla liceum. Celem zajęć prowadzonych według niniejszego programu jest uzupełnienie braków w wiadomościach z gimnazjum i bieżących, powstałych z różnych przyczyn. Program zawiera treści nauczania wymagające częstego utrwalania, trudniejsze do przyswojenia, a zarazem niezbędne w dalszym kształceniu. Celem zajęć jest również wzmocnienie pewności siebie uczniów słabszych mających problemy z przedmiotem oraz wzbudzenie zainteresowania chemią.
Dobór treści jest efektem obserwacji pracy uczniów oraz analizy ich wyników w nauce. Przewidywane treści zawierają  wymagania podstawowe, poszerzone niekiedy o niewielki zakres wymagań ponadpodstawowych. Warunkiem realizacji programu jest współpraca oraz zbudowanie życzliwych relacji na drodze: uczeń – nauczyciel. Realizacja zajęć może znacząco wpłynąć na podniesienie wyników nauczania uczniów, a tym samym  podnieść jakość pracy szkoły.

ZAJĘCIA Z ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO

Zajęcia te mają na celu stopniowo wprowadzać ucznia w zagadnienia pracy zawodowej, poprzez zapoznawanie się z możliwie dużą ilością zawodów i budzeniem szacunku do ludzi pracujących. W czasie zajęć uczniowie nabywają wiedzy i niezbędnych informacji o możliwościach kształcenia na różnych poziomach, etapach rozwoju zawodowego oraz możliwościach zatrudnienia po ukończeniu nauki i zdobyciu zawodu. Poprzez udział w zajęciach uczniowie mają niepowtarzalną okazję do sprawdzenia własnych zainteresowań i uzdolnień zawodowych.