^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 57 guests and one member online

Treść porozumienia oraz regulamin stypendium.

Górnik eksploatacji podziemnej

Górnik eksploatacji podziemnej

Nauka zawodu „Górnik eksploatacji podziemnej” trwa 3 lata. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent może podjąć naukę w technikum uzupełniającym lub ogólnokształcącym liceum uzupełniającym.

Górnik eksploatacji podziemnej m.in.:

  • wykonuje prace w przodkach zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej i instrukcjami roboczymi;
  • posługuje się w zależności od potrzeb narzędziami ręcznymi lub mechanicznymi;
  • montuje, demontuje i utrzymuje w sprawności wszelkiego typu uzbrojenie i wyposażenie wyrobisk w celu zapewnienia ciągłości ruchu kopalni.

Górnik eksploatacji podziemnej może podejmować pracę w:

  • przedsiębiorstwach górniczych prowadzących roboty udostępniające i przygotowawcze,
  • kopalniach eksploatujących węgiel kamienny,
  • kopalniach eksploatujących sole oraz rudy metali