W dniu 20 sierpnia o godz.9.00 odbędzie się sesja poprawkowa egzaminu dojrzałości na starej sali gimnastycznej:J.polski;matematyka.Skład komisji nadzorującej: M.Koczy;M.Gorzawski;S.Tokarz;K.Brudny

Jednocześnie przypominam o bezwarunkowej potrzebie złożenia oświadczenia o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego dla maturzystów,którzy mają do niego prawo załącznik nr 7(druki dostępne na stronie OKE Jaworzno oraz fizycznie w sekretariacie ZS) do dnia 16 lipca 2024r.

Leszek Rakojc

Informuję, że 9 lipca 2024r. (wtorek) o godz.12.00 w świetlicy ZS nastąpi wydanie świadectw dojrzałości wraz z aneksami. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru świadectwa, wymagane jest upoważnienie osoby trzeciej np. rodzica legitymującego się  dowodem osobistym. Jednocześnie przypominam, że warunkiem przystąpienia do ewentualnej sesji poprawkowej, która odbędzie się 20 sierpnia o godz.9.00-część pisemna; 21 sierpnia o godz.9.00 -część ustna jest złożenie oświadczenia załącznik nr 7 w terminie do 16 lipca.Druki oświadczenia można pobrać na stronach OKE Jaworzno lub fizycznie w sekretariacie ZS.Proszę wychowawców klas maturalnych o pomoc w wydawaniu świadectw dojrzałości w tym dniu.

Leszek Rakojc

W dniach 27-28 sierpnia 2024r. odbędą się szkolne egzaminy poprawkowe. Harmonogram dostępny tutaj.